dalton

Daltonský plán

Hlavní myšlenka : podporování aktivní práce žáků.

Základ daltonské výuky: samostatnost, zodpovědnost, spolupráce.

Zapojení všech žáků do výuky směřuje k týmové práci, která je důležitá pro jejich budoucí profesní život. Na základě předem stanovených pravidel plní žáci stanovené úkoly, přičemž si vybírají místo ke své práci (v lavici, na koberci aj.), pořadí úkolů (čím začnou) i způsob zpracování. Dostatek svobody při učení vede žáky k zodpovědnosti i k uvědomění si svých schopností a dovedností. Každý pracuje svým tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Ke sledování žákových pokroků během výuky slouží tabulky, ve kterých si žáci individuálně značí plnění úkolů. Zvyknout si tak na určitý systém práce, který je ukazatelem jak pro učitele, tak pro spolužáky. Za svou práci nesou zodpovědnost a jsou vedeni k dokončení započaté práce a k celkovému zhodnocení své práce. Během daltonské výuky si upevňují své vědomosti, neboť nejvíce se naučí a zapamatují to, k čemu dospěli sami.Učitel je při daltonské výuce v roli poradce, který poskytuje pouze návod k řešení, ne správnou odpověď

DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ TŘÍDĚ

Úkoly Daltonu jsou rozmanité. Za splněné úkoly získávají žáci body, které si vyznačují na svých daltonských metrech. Po dosažení určitého počtu bodů následuje odměna. Při Daltonu žáci procvičují probrané učivo a také se učí sociálním dovednostem.

Daltonské principy:

Volnost: Sám/sama si vyber pořadí, tempo a místo plnění úkolů.

Samostatnost: Uč se spoléhat sám/sama na sebe.

Zodpovědnost: Snaž se dané úkoly splnit.

Spolupráce: Můžeš se poradit, spolupracovat.

Dále máme stanovena pravidla, která se učíme dodržovat.

1. Pozorně si přečti zadání.

2. Snaž se vyřešit úkol sám/sama.

3. Pomoc hledej učebnici, sešitě, na nástěnce...

4 . Pokud si nevíš rady, požádej o pomoc spolužáka.

5. Jestliže i potom si nevíš rady, požádej o pomoc učitele.

6. Nedávej nikomu opisovat, snaž se jen poradit a vysvětlit.

7. Úkol podepiš a odevzdej na určené místo.

8. Vyznač značkou splněný úkol do tabulky.

Můžeš: - si vybrat, který úkol splníš dříve a který později

- si vzít úkol navíc (extra úkol)

- jít na WC, - posvačit

Nesmíš: - opisovat

- říct spolužákovi úplný výsledek

- vykřikovat, pobíhat ani jinak rušit spolužáky